Granty - interné a externé

Vyplniť dotazník pre Interný Grant
Vyplniť dotazník pre Externý Grant

|1-50 | |51-100 | |100-... |
Názov projektu Pracovisko Evidované
Niektoré vybrané problémy procesu divergencie štátov eurozóny FEP10.04.2013
Fiškálna a menová politika a ich vplyv na medzinárodné podnikanie v štátoch EÚ FEP10.04.2013
Komparatívna štúdia príjmovej situácie slovenských a slovinských domácností v rôznych etapách finančnej a hospodárskej krízy. Comparative Study of the Income Situation of Slovak´s and Slovenian´sHouseholds under the Various Periods of the Financial and Economic Crisis FEP10.04.2013
Nástroje na podporu manažérskeho rozhodovania v oblasti udržateľného rozvoja FEP10.04.2013
Ochrana ľudských práv v masmediálnom pravé(PRORIGHTS) REKTORÁT10.04.2013
Zvyšovanie mediálnej kompetencie v kontexte celoživotného vzdelávania FM10.04.2013
Vizuálna reprezentácia slovenských kultúrnych identít v 21. st. FM10.04.2013
Sofistikované techniky kódovania (SofiTek) FI10.04.2013
Nový trend vysokoškolskej prípravy psychológov - možnosti prepojenia teórie a praxe. FPS10.04.2013
Sankčné mechanizmy za verejnoprávne delikty právnických osôb a možnosti ich zefektívnenia v podmienkach Slovenskej republiky FP10.04.2013
Zefektívnenie cezhraničnej spolupráce pri vymožiteľnosti práva orgánov verejnej moci v EÚ      FP10.04.2013
Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky FP10.04.2013
Krízou inšpirované nové účinnejšie prístupy a nové metódy boja proti korupcii, klientelizmu, tunelovaniu , spreneverám a daňovým únikom EEI10.04.2013
Budúcnosť globálnej ekonomiky – optimistická vízia a jej transformácia do procesov prekonávania krízy v EÚ, Eurozóne i v podmienkach Slovenskej republiky EEI10.04.2013
Právna ochrana informácií FP10.04.2013

CTP Home Page


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012