Granty - interné a externé

Vyplniť dotazník pre Interný Grant
Vyplniť dotazník pre Externý Grant

|1-50 | |51-100 | |100-... |
Názov projektu Pracovisko Evidované
Responsible Market Research and Innovation in Industrial Context Fakulta ekonómie a podnikania20.09.2015
Edukácia a nové médiá v interkultúrnom dialógu FM28.04.2015
Strengthening Europeans´ capabilities by establishing the European Literacy Network. FPS28.04.2015
Mobilitný program ERASMUS+/partnerské krajiny REKTORÁT28.04.2015
Mobilitný program ERASMUS+/programové krajiny REKTORÁT28.04.2015
Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“ FI28.04.2015
Teoretické, filozofické a vedecké východiská Etiky podnikania v Slovenskej republike FEP28.04.2015
Fiškálna a menová politika po veľkej recesii. FEP28.04.2015
Analýza vývoja národnej konkurencieschopnosti Slovenska v kontexte aktuálneho konjunkturálneho vývoja v strednej a východnej Európe FEP27.04.2015
Marketingová komunikácia v podmienkach krajín V4 Výučba a príprava predmetu za účasti učiteľov z Maďarska, Poľska a Česka FEP27.04.2015
Inovatívne podniky ako predpoklad konkurenceschopnosti SR FEP27.04.2015
Sustainability as a Business Success Story for SMEs FEP - Zdruzenie slovenskych vedecko-technickych spoločností 27.04.2015
Metodológia interpretácie slovenského práva v kontexte eur. a medzin. práva FP27.04.2015
Precedenčné pôsobenie súdnych rozhodnutí v Slovenskej republike​ FP27.04.2015
Výzvy moderného slovenského konštitucionalizmu v národnom a európskom pohľade FP27.04.2015
Umenie a právo FP27.04.2015
Zvyšovanie mediálnej kompetencie v kontexte celoživotného vzdelávania v odbore 50800 – Masmediálna komunikácia. FM27.04.2015
Nedávne divadelné poetiky v odbore 60413 Teória a dejiny divadla FM27.04.2015
Pravda-lož-fikcia v odbore vedy a techniky 60000 – humanitné vedy /Spoluriešitelia za FM/ REKTORÁT27.04.2015
Pravda, lož, fikcia a ich dopad na súkromie človeka REKTORÁT27.04.2015
Súčasnosť a budúcnosť boja proti počítačovej kriminalite: kriminologické a trestnoprávne aspekty FP27.04.2015
Slsp14vs_05 To je moja rodina FPS27.04.2015
Rozvíjanie sebapoznania v kontexte kariérového plánovania vysokoškolákov FPS27.04.2015
Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika FPS27.04.2015
Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy FPS23.04.2015
Identifikácia hraníc rizikového vývinu jazykových schopností u detí s narušeným vývinom reči v predškolskom veku z hľadiska overovania platnosti klasifikácií a klinickej diagnostiky FPS23.04.2015
Projektovanie a tvorba audiovizualneho diela pre propagačné účely Absolutum Boutique Hotel, Jablonskeho 4, 17000 Praha FM23.04.2015
Mediálna etika a jej postavenie v študijných programoch na ruských vysokých školách FM23.04.2015
Politická komunikácia, marketing a propaganda: využitie moderných prvkov na Slovensku a skúsenosti zo zahraničia FM23.04.2015
Aplikovaná priestorová štatistika pre ekonómov FEP22.04.2015
Nástroje komunálnej podpory podnikania FEP05.03.2014
PROGNÓZA VÝVOJA KRIMINALITY A JEJ KONTROLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. (1/0471/14) FP05.03.2014
METODOLÓGIA INTERPRETÁCIE SLOVENSKÉHO PRÁVA V KONTEXTE EURÓPSKEHO A MEDZINÁRODNÉHO. (1/0763/14) PRÁVA FP05.03.2014
PRÁVNY INŠTITÚT IMUNÍT ŠTÁTU A JEHO PREDSTAVITEĽOV V SYNERGII MEDZINÁRODNÉHO A VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA. (1/0825/14) FP05.03.2014
JURIDIZÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV V KONTEXTE JUDIKATÚRY EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA REKTORÁT05.03.2014
VPLYV ALKOHOLU NA ÚSUDOK A ROZHODOVANIE JEDINCOV FP05.03.2014
VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) - 2014 FP05.03.2014
MONITORING LATENTNEJ KRIMINALITY A VIKTIMOLOGICKÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU (APVV-0752-12) 2013-2017 FP05.03.2014
VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) - 2013 FP05.03.2014
OPTIMALIZÁCIA PRÍPRAVY ŠTUDENTOV PRE ÚSPEŠNÚ PRÁVNICKÚ PRAX FP05.03.2014
VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) - 2012 FP05.03.2014
VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) - 2011 FP05.03.2014
VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) - 2010 FP05.03.2014
VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) - 2009 FP05.03.2014
The Smoke in the Chimney – An Intelligent Sensor-based TeleCare Solution for Homes FI05.03.2014
Softvér a algoritmy Paralelizácia pre 4G simulácie /Software and Algorithms Parallelization for 4G Simulation (SoftAP44G )/ FI05.03.2014
Paralelné algoritmy a softvér pre programovateľné grafické procesory a bezdrôtové senzorové siete /Parallel Algorithms and sofware for GPU and WSN/ FI05.03.2014
Random Network Coding and Designs over GF(q) FI05.03.2014
Continuing Professional Development Best-Practice Framework for EU Employers of Engineers and Technicians FEP10.04.2013
Komparácia nákladov a prínosov štátnej podpory v segmente MSP a veľkých podnikov s následnou analýzou systému štátnej podpory podnikania v medzinárodnom prostredí, v čase krízy, v porovnaní so Slovenskom FEP10.04.2013

CTP Home Page


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012