Databáza duševného vlastníctva CTP - Legislatíva medzinárodná
| Celá DDV || Kľúčové slová|| HelpDesk|
Legislatíva - SR a EÚ | Legislatíva - medzinárodná | Rozhodnutia - súdne | Rozhodnutia - úradné | Literatúra - Články | Literatúra - Knihy

|1-50 | |51-100 | |100-... |
Číslo Názov Rok vydania
133/1980 Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel 9. septembra 1886
212/1989 Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania 28. apríla 1977
152/2000 Dohoda o obchodných aspektoch práv na duševné vlastníctvo – TRIPS, (príloha 1C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie) 15. apríla 1994
209/1992 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 21. februára 1991
32/1985 Dohovor o ochrane výrobcov zvukových záznamov pred nedovoleným rozmnožovaním ich zvukových záznamov 29. októbra 1971
137/2008 Dohovor o počítačovej kriminalite 23. novembra 2001
376/2002 Dohovor o udeľovaní európskych patentov 5. októbra 1973
69/1975 Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva 14. júla 1967
67/1975 Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu 31. októbra 1958
28/1981 Locarnská dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov 8. októbra 1968
65/1975 Madridská dohoda o medzinárodnom zápise tovarových a obchodných známok 14. apríla 1891
351/2009 Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín 2. decembra 1961
192/1964 Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a organizácií rozhlasu a televízie 18. septembra 1964
66/1975 Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre účely zápisu známok 15. júna 1957
64/1975 Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva 20. marca 1883
110/1978 Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení 24. marca 1971
2/1960 Všeobecný dohovor o autorskom práve 6. septembra 1952
296/1991 Zmluva o patentovej spolupráci (PCT) 17. júna 1970
189/2006 Zmluva Svetovej organizácie duševného vlastníctva o autorskom práve (WCT) 20. decembra 1996
177/2006 Zmluva Svetovej organizácie duševného vlastníctva o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT) 20. decembra 1996

CTP Home Page

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012