Databáza duševného vlastníctva CTP - Legislatíva SR a EÚ
| Celá DDV || Kľúčové slová|| HelpDesk|
Legislatíva - SR a EÚ | Legislatíva - medzinárodná | Rozhodnutia - súdne | Rozhodnutia - úradné | Literatúra - Články | Literatúra - Knihy

|1-50 | |51-100 | |100-... |
Číslo Názov Rok vydania
1383/2003/ES ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili 2003
611/2004 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov náhrady za stratu času 2004
2003/94/ES ktorou sa ustanovujú zásady a metodické pokyny správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov na humánne použitie a skúšaných liekov na humánne použitie 2003
223/2002 ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 2002
629/2002 ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 2002
567/2009 ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 2009
1/2008 ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2008
628/2008/ES ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín 2008
2001/83/ES ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch 2001
2001/82/ES ktorým sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o veterinárnych liekoch 2001
1898/2006/ES ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín 2006
2868/95/ES ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva 1995
2245/2002/ES ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva 2002
2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) 2008
618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 2003
110/2008/ES o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 2008
444/2002 o dizajnoch 2002
469/2009/ES o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (kodifikované znenie) 2009
2001/29/ES o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti 2001
93/83/EHS o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu 1993
2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) 2006
2006/115/ES o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie) 2006
2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ("smernica o nekalých obchodných praktikách") 2005
95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov 1995
215/2001 o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo 2001
510/2006/ES o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín 2006
207/2009/ES o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) 2009
506/2009 o ochranných známkach 2009
200/2004 o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 2004
105/1983 o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat 1983
469/2003 o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2003
435/2001 o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 2001
344/2004 o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 2004
495/2008 o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2008
2100/94/ES o právach spoločenstva k odrodám rastlín 1994
2001/84/ES o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela 2001
98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov 1998
96/9/ES o právnej ochrane databáz 1996
98/71/ES o právnej ochrane dizajnov 1998
202/2009 o právnej ochrane odrôd rastlín 2009
2009/24/ES o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) 2009
98/84/ES o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu 1998
44/2001/ES o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 2001
2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) 2000
517/2007 o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2007
2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva 2004
527/1990 o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch 1990
1610/96/ES o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín 1996

CTP Home Page


Späť

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012