Databáza duševného vlastníctva CTP -- podľa kľúčových slov
| Celá DDV || Kľúčové slová|| HelpDesk|
Legislatíva - SR a EÚ | Legislatíva - medzinárodná | Rozhodnutia - súdne | Rozhodnutia - úradné | Literatúra - Články | Literatúra - Knihy

|1-50 | |51-100 | |100-... |
Kľúčové slovo Názov Rok/Zdroj
– creative ability– creative thinking– cognitive psychology– developmental psychology– studies– kreativita– tvůrčí myšlení– kognitivní psychologie– vývojová psychologie– studie Creativity – unravelling the mystery2014
Szobiová Eva
– psychodiagnostics – psychometrics– personnel management– monographs– psychodiagnostika– psychometrie– personalni management– monografie Personnel assessment2014.
LISÁ Elena
– psychodiagnostics– prevention (social problems)– home and school– monographs– školní psychologie – 21. stol.– psychodiagnostika– prevence (sociální problémy)– rodina a škola– monografie School psychology and school psychologists for 21st century2014
Gajdošová Eva
(Government Debts Crisis European HarmoniZation versus National ConstitutionaL Sovereignity – on the Example of the Measures to COntAin the CRisis of the COmmon European currency
153 – Conscious mental processes and intelligence [17] Creativity – unravelling the mystery2014
Szobiová Eva
159.95 – Vyšší duševní procesy [17] Creativity – unravelling the mystery2014
Szobiová Eva
37 – Výchova a vzdělávání [22] School psychology and school psychologists for 21st century2014
Gajdošová Eva
370 – Education [22] School psychology and school psychologists for 21st century2014
Gajdošová Eva
a company’s value added THE ASSESS MODEL OF INTELLECTUAL CAPITAL AND A COMPANY’S VALUE ADDED COHESION
absolventi OPTIMALIZÁCIA PRÍPRAVY ŠTUDENTOV PRE ÚSPEŠNÚ PRÁVNICKÚ PRAX
activity The Significance of Business Localization Factors in the Czech Republic
advertising appeals. SELECTION OF ADVERTISING APPEALS IN SLOVAK TELEVISION ADVERTISING
AIPPI Správy k otázkam Q 62 a Q 140 AIPPI1997
Vojčík Peter
AIPPI Správa k otázke Q 148 AIPPI2000
Vojčík Peter
ALAI Študijné dni - ALAI 20102010
Králičková Barbora
analysis of variance The Significance of Business Localization Factors in the Czech Republic
aproximácia Aproximácia práva Slovenskej republiky v oblasti duševného vlastníctva1998
Sedláková
architekt K právnemu stavu v oblasti ochrany autorstva z pohľadu architekta1997
Kramár
architektonické diela Autorské práva k architektonickým dielam2000
Lalíková Lucia
Assets Under Management WHAT EXPLAINS THE SIZE OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS?
at-risk-of-poverty population Macroeconomic dynamics and the at-risk-of-poverty population in Slovakia
ATRIP Premostenie estetiky a ekonomiky, umenia a peňazí... Kongres ATRIP, Montreal 20052005
Švidroň Ján
ATRIP ATRIP Congres 2002, New Delhi-Taj Mahal, 6.-8.10.20022003
Švidroň Ján
audiovizuálne dielo Film ako výsledok spolupráce tvorcov a producentov2010
Škreko Anton
audiovizuálne dielo Autorskoprávne aspekty tvorby a využívania audiovizuálnych diel2005
Muríň Peter
audiovizuálne mediálne služby Transpozícia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách2009
Laššáková Ivana
audiovizuálne mediálne služby Revízia smernice "Televízia bez hraníc" - nová smernica o audiovizuálnych mediálnych službách2006
Sampor
audiovízia Transpozícia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách2009
Laššáková Ivana
authenticity AUTHENTICITY, RECEPTION AND MEDIA REALITY
automatizované spracovanie údajov Porušenie autorských práv2004
Škodler Ondrej
autorské dielo Internet a tvorba autorských diel2003
Miščíková Renáta
autorské dielo Autorské právo II: komentár k novému autorskému zákonu2004
Muríň Peter
autorské dielo Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva2009
Švidroň Ján
autorské právo Film ako výsledok spolupráce tvorcov a producentov2010
Škreko Anton
autorské právo Vývoj právnej ochrany počítačových programov na Slovensku (v Európe a v USA) III. Vývoj autorskoprávnej ochrany počítačových programov na Slovensku2000
Gregušová Daniela
autorské právo K európskemu "prepisovaniu" pojmových znakov autorského diela2011
Husovec Martin
autorské právo K problematike vkladu, založenia, exekúcie autorskej licencie a jej zahrnutia do konkurznej podstaty2005
Návrat Matúš
autorské právo Alternativní metody řešení sporů z autorského práva, možnosti využití mediace2005
Cholenský Robert
autorské právo Komunitárny rámec kolektívnej správy práv2008
Adamová Zuzana
autorské právo Autorské práva a ich ochrana v 21. storočí2002
Čierna Alena
autorské právo Prvá novela autorského zákona2007
Adamová Zuzana
autorské právo Vyváženie záujmv v autorskom práve. II. česko-slovenský vedecký seminár o autorskom práve 2010
Kropaj Marián
autorské právo Rozvíjanie tradície česko-slovenskej vedeckej spolupráce v oblasti autorského práva (s mozaikou osobných spomienok)2010
Švidroň Ján
autorské právo Interdisciplinárny pohľad na autorské právo, význam vedeckej práce a vyvažovanie záujmov v slovenskom autorskom práve2010
Kropaj Marián
autorské právo Internet a práva autorov. 2. časť2006
Miščíková Renáta
autorské právo Rozhovor ako možný predmet ochrany autorského práva2010
Škreko Anton
autorské právo Slovo má... Peter Klimek, riaditeľ SOZA: SOZA a práva autorov v 21. storočí2002
Kliment Peter
autorské právo Prodej internetového portálu 2005
Černý Michal
autorské právo Právne aspekty licencií - ochrana databáz a ich úprava v právnom poriadku SR2001
Moravčíková Andrea
autorské právo Európske podnety na zdokonaľovanie kolektívnej správy práv podľa autorského zákona2005
Adamová Zuzana

CTP Home Page

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012