Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

Agentúra pre vedu a výskum

Meno predkladateľa:*

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Pravda-lož-fikcia v odbore vedy a techniky 60000 – humanitné vedy /Spoluriešitelia za FM/

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2015 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2018 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Pracovisko:*

REKTORÁT

Ostatní spoluriešitelia projektu:

Spoluriešitelia za Fakultu masmédií: doc. PhDr. Martin Kasarda, PhDr., doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

APVV-14-0642

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

za Fakultu masmédií: 2 monografie

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

249,966.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012