Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

Iné

Meno predkladateľa:*

prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Continuing Professional Development Best-Practice Framework for EU Employers of Engineers and Technicians

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2012 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2012 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc

Pracovisko:*

FEP

Ostatní spoluriešitelia projektu:

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

LLP/LdV/TOI/2010/IRL – 502 The Institution of Engineers of Ireland, DUBLIN EÚ

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:

Rozpočet projektu: 43.051,00 € z toho grant: 32.288,25 € čerpanie: 31.963,91€

Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

Výsledkom celého projektu sú konkrétne realizačné výstupy, ktoré sú prezentované na webovej stránke: http://www.cpdeurope.eu/

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

43,051.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012