Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

VEGA/KEGA/Iné grantové schémy

Meno predkladateľa:*

Mgr. Branislav Ondrášik, MA, PhD.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Politická komunikácia, marketing a propaganda: využitie moderných prvkov na Slovensku a skúsenosti zo zahraničia

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2011 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2013 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

Mgr. Branislav Ondrášik, MA, PhD.

Pracovisko:*

FM

Ostatní spoluriešitelia projektu:

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

VEGA 001BVŠP-4/2011

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

Cieľom projektu bolo zosumarizovať a analyzovať, zozbierať informácie a skúsenosti o štúdiu politickej komunikácie, politického marketingu a propagandy v zahraničí a pozrieť sa na stav problematiky v akademickom prostredí, ako aj v praxi u nás. Výsledkom projektu sú osnovy, sylaby a pomôcky k predmetom Politická komunikácia, Médiá a propaganda, Techniky presviedčania a Psychológia más. Boli vytvorené skriptá v anglickom jazyku Médiá a propaganda, tematická monografická publikácia o politickej komunikácii, ako aj viacero vedeckých článkov.

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

0.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012