Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

VEGA/KEGA/Iné grantové schémy

Meno predkladateľa:*

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Aplikovaná priestorová štatistika pre ekonómov

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2014 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2016 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Pracovisko:*

FEP

Ostatní spoluriešitelia projektu:

prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD., Mgr. Peter Viceník, PhD., doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - Ústav manažmentu STU, Bratislava

Doktoranti a študenti:

Ing. Jana Bednáriková (doktorandka FEP), Ing. Monika Kurtová (doktorandka FEP) - do 01.09.2014/

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Č.projektu KEGA: 002PEVŠ-4/2014

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

Projekt je zameraný na vytvorenie učebných textov a pomôcok pre zavedenie nového učebného predmetu pod názvom Aplikovaná priestorová štatistika pre ekonómov do študijných programov tiež vo forme celoživotného vzdelávania  na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave v slovenskom a anglickom jazyku pre účelnejšie a účinnejšie spoznávanie a hodnotenie socio-ekonomických zákonitostí so zohľadnením ich priestorového aspektu s využitím moderných informačných a komunikačných technológií. Cieľom tohoto prístupu je zefektívnenie vyučovacieho procesu ako aj aplikácie moderných matematických prostriedkov a metód  priestorovej štatistiky vo výskumnej činnosti. V záujme internacionalizácie vzdelávacieho procesu sa zabezpečí príprava učebných textov a pomôcok v slovenskom a anglickom jazyku.

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

0.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012