Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Rozhodnutie


Orgán: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Číslo prípadu: 2002/DZ/2/1/178
Rok: 2002
Strany/Účastník: OZAREA - news, spol. s r.o.
Zdroj:zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
URL adresa:
Kľúčové slová: zneužitie dominantného postavenia, retransmisia, káblová retransmisia
Popis:
Copyright 2011, Centrum transferu poznatkov