Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Interný grantMeno predkladateľa:*

Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Komparácia nákladov a prínosov štátnej podpory v segmente MSP a veľkých podnikov s následnou analýzou systému štátnej podpory podnikania v medzinárodnom prostredí, v čase krízy, v porovnaní so Slovenskom

Predpokladaný doba projektu od:*

12/01/2012 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2012 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.

Fakulta:*

Fakulta ekonómie a podnikania

Pracovisko:*

FEP

Ostatní spoluriešitelia projektu:

Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu
AAA_Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách_1200
Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:

1. Sobeková Majková, M. – Vincúrová, Z. Analýza vývoja poskytovania štátnej pomoci v podmienkach SR. In: vedecký časopis Ekonómia a podnikanie. No 2, volume 5, 2011. str. 152 – 165 . ISSN 1337-4990. Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

0.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012