Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

Program riadený orgánmi štátnej správy SR

Meno predkladateľa:*

prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) - 2010

Predpokladaný doba projektu od:*

07/01/2010 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2010 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.

Pracovisko:*

FP

Ostatní spoluriešitelia projektu:

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Č. projektu 20/2010

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:

Poskytovateľ grantu: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

21,300.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

17,000.00

bežné prostriedky (€):

4,300.00

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012