Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

Iné

Meno predkladateľa:*

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

The Smoke in the Chimney – An Intelligent Sensor-based TeleCare Solution for Homes

Predpokladaný doba projektu od:*

09/01/2013 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/28/2015 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

Pracovisko:*

FI

Ostatní spoluriešitelia projektu:

doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:

č.projektu IVF–NSC 21280013, Názov výzvy:International Visegrad Fund, Joint Research with Taiwan

Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

23,000.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):

10,000.00

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012