Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

VEGA/KEGA/Iné grantové schémy

Meno predkladateľa:*

PhDr. JUDr. Libor Klimek, PhD.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Súčasnosť a budúcnosť boja proti počítačovej kriminalite: kriminologické a trestnoprávne aspekty

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2015 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2016 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

PhDr. JUDr. Libor Klimek, PhD.

Pracovisko:*

FP

Ostatní spoluriešitelia projektu:

prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.;prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.;mgr. Daniela Košecká, PhD.

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

VEGA 1/0231/15

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

Záverečná správa; Vedecké štúdie

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

590.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012