Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

VEGA/KEGA/Iné grantové schémy

Meno predkladateľa:*

Mikulajová Marína, Prof., PhDr. CSc.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Identifikácia hraníc rizikového vývinu jazykových schopností u detí s narušeným vývinom reči v predškolskom veku z hľadiska overovania platnosti klasifikácií a klinickej diagnostiky

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2016 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2018 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

Mikulajová Marína, Prof., PhDr. CSc.

Pracovisko:*

FPS

Ostatní spoluriešitelia projektu:

Ritomský Alojz, Doc., RNDr. CSc.

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

VEGA

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

nestanovené


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012