Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

Program riadené Európskou komisiou

Meno predkladateľa:*

Martin Dolinský Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen

Email predkladateľa:*

martin.dolinsky@sustainability.sk

Názov projektu:*

Sustainability as a Business Success Story for SMEs

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2016 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2018 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

Martin Dolinský

Pracovisko:*

FEP - Zdruzenie slovenskych vedecko-technickych spoločností

Ostatní spoluriešitelia projektu:

Paneurópska vysoká škola ako associated partner

Doktoranti a študenti:

Adam Kubaš

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Projekt sa venuje udržateľnému rozvoju, čo je súčasťou vízie FEP PEVS

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

Stanoví sa 22.9. 2015 v prípade, že projektový návrh prejde do druhého kola

b) uvažovaná kooperácia:

Konzorcium je zložené z partnerov z 9 krajín: Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Polsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko
Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

The main objective of the project is to improve skills and entrepreneurial competences regarding sustainability management for advancing environmental, economic and social innovation in CE regions. GOIN_SME will foster engineering knowledge and skills as well as entrepreneurship, develop and implement strategies and tools to improve resource efficiency and sustainable resources use as well as creativity and entrepreneurial mindsets with the aim to deliver win-win situations in business chains across CE as well as environmentally superior products with improved economic effectiveness.

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

GOIN-SME will address the common challenges of reduced competitiveness of SMEs in peripheral regions in CE linked to a lack of knowledge regarding options and chances for social and economic innovation based on innovative entrepreneurial and technological approaches. Main objectives are to improve skills and entrepreneurial competences regarding economic and social chances of sustainable business and to strengthen transboundary collaboration in CE. GOIN_SME will provide SMEs and local stakeholders across CE, with generic tools, training, networks and strategies on how to implement sustainable management into the value chain of their activities, how to enter emerging markets by placing value on sustainable development, how to network across borders in an efficient way, and how to serve high-end customer segments

b) uvažované metódy a postupy riešenia:

solutions. GOIN_SME will take a coordinated regional approach built around the idea of simultaneously improving the environmental performance and the market potential of SMEs, based on a thorough assessment of latest knowledge and market situation on the covered regions.

Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

Financovanie výskumných aktivít PEVŠ v závislosti od dohody so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností (celkový rozpočet projektu - 1 511 000,- EUR))


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012