Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*


Meno predkladateľa:*

doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Inovatívne podniky ako predpoklad konkurenceschopnosti SR

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2014 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2015 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.

Pracovisko:*

FEP

Ostatní spoluriešitelia projektu:

doc. Ing. Pavol Molnár, CSc., Ing. Martin Dolinský PhD., Ing. Monika Sobeková - Majková PhD., Ing. Zuzana Vincúrová PhD., Ing. Radka Sabová-Straková, Ing. Jana Kadlíčková PhD., Ing. Petra Pistovičová

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

APVV 14-0857

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

192,583.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012