Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

VEGA/KEGA/Iné grantové schémy

Meno predkladateľa:*

Sipko Juraj, doc. Ing., MBA, PhD.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Fiškálna a menová politika po veľkej recesii.

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2014 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2016 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

Sipko Juraj, doc. Ing., MBA, PhD.

Pracovisko:*

FEP

Ostatní spoluriešitelia projektu:

doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., prof. Ing. Květa Kubátová, CSc

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

VEGA 1/0834/15

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

0.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012