Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

Iné

Meno predkladateľa:*

doc. Ing. Soňa Supeková, PhD

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Marketingová komunikácia v podmienkach krajín V4 Výučba a príprava predmetu za účasti učiteľov z Maďarska, Poľska a Česka

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2015 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2017 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

doc. Ing. Soňa Supeková, PhD

Pracovisko:*

FEP

Ostatní spoluriešitelia projektu:

Supervisor 1: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Supervisor 2: doc. Ing. Soňa Supeková, PhD. Asistent projektu: Ing. Antónia Ficová

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Poskytovatel grantu: Visegrad Fund. University Grants

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

9,000.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012