Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

VEGA/KEGA/Iné grantové schémy

Meno predkladateľa:*

doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, PhD

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Nástroje komunálnej podpory podnikania

Predpokladaný doba projektu od:*

01/01/2008 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2010 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, PhD

Pracovisko:*

FEP

Ostatní spoluriešitelia projektu:

doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

VEGA 1/0529/08

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

AEC MOLNÁR, P. (2008): Konkrétna pomoc regiónom od akademickej obce 1. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Regio 2008 – Konkurenceschopnost malých měst a venkovských regionů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. s. 63 – 72. ISBN – 978-80-7043-761-2. AEC JEŽKOVÁ, R. (2008): Podpora miestneho ekonomického rozvoja v Trnavskom samosprávnom kraji. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Regio 2008 – Konkurenceschopnost malých měst a venkovských regionů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. s. 27 – 34. ISBN – 978-80-7043-761-2. AED MOLNÁR, P. (2009): Konkrétna pomoc regiónom od akademickej obce 3. In: Medzinárodná vedecká konferencia „Manažment hodnoty podniku v podmienkach EÚ“. Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva. s. 219 – 223. ISBN 978-80-969320-9-2. AED JEŽKOVÁ, R. (2009): Municipálna podpora miestnej ekonomiky v SR. In: Medzinárodná vedecká konferencia „Manažment hodnoty podniku v podmienkach EÚ“. Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva. s. 205 - 211. ISBN 978-80-969320-9-2. AED JEŽKOVÁ, R. (2009): Podpora miestneho ekonomického rozvoja v Trnavskom samosprávnom kraji. In: Medzinárodná vedecká konferencia „Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji“. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. 9 s. ISBN 978-80-8083-916-1. AED JEŽKOVÁ, R. (2010): Analýza podpory podnikania vo vyšších územných celkoch SR. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Contemporary challenges towards management II“. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. 9s. (v tlači) Za najvýznamnejší výstup z projektu považujeme vedeckú monografiu vydanú v domácom vydavateľstve: AAB JEŽKOVÁ, R. – JEŽEK, J. (2011): Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora. Bratislava: Eurokódex a Paneurópska vysoká škola. 248 s. ISBN 978-80-89447-47-3.

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

0.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012