Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

Agentúra pre vedu a výskum

Meno predkladateľa:*

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Softvér a algoritmy Paralelizácia pre 4G simulácie /Software and Algorithms Parallelization for 4G Simulation (SoftAP44G )/

Predpokladaný doba projektu od:*

01/14/2013 (deň.mesiac.rok)

do:*

12/31/2014 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

Pracovisko:*

FI

Ostatní spoluriešitelia projektu:

prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:

Názov výzvy: Bilaterálna výzva - Cooperation: Slovak Republic – Portugal, SK-PT-0014-12

Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

4,990.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):

1,380.00

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012